Elite Ventilatietechniek

 Tel: 0347-326206

Inspectie & onderhoudsabonnement

1.0 Algemene gegevens :

Bestelformulier Onderhoudsabonnement

Onderhoudsabonnement
Betreft Artikel 4

Hierna te noemen : “de opdrachtgever”, belast Elite ventilatietechniek b.v. te Vianen met de periodieke inspectie en het onderhoud van de mechanische ventilatie in het bovengenoemde complex, onderstaande specificatie.

 

Art. 1.0 Materiaalspecificatie


A) Appartementen :

 • Gebalanceerde ventilatie-unit fabricaat Zehnder type WHR90/91,
 • Opbouwkanaal spiralo kanaal Ø125 - Ø150 mm,
 • Instortkanalen 170x80, 220x80 en Ø80 mm,
 • Afvoer- en toevoerventielen.

 Art. 1.1 Onderhoudsspecificatie:

 A) Woonhuis ventilatoren :

 • Reinigen van de ventilatorbehuizing en motorvleugelcombinatie, door middel van handmatig borstelen,
 • Vervangen van filters,
 • Reinigen van warmtewisselaar,
 • Controle op correcte werking van de condensafvoer en temperatuurvoeler,
 • Controleren van bestaande lagers,
 • Controle op/van:

  • Bevestigingen;
  • Aanlopen;
  • Onbalans;
  • Draairichting;
  • Corrosie en lekkage ventilatorhuis;
  • Lucht aanzuig- en afvoeraansluitingen.

 • Controleren van elektrische bedradingen en aansluitingen.

B) Kanaalverloop;

 • Reinigen van horizontaal / verticaal afvoer kanaalwerk middels roterend borstelsysteem,
 • Reinigen van flexibele aansluitingen,
 • Controle op/van:

  • Werking terugslagkleppen / regelkleppen,
  • Ophanging en bevestiging kanalensysteem,
  • Lekkage en overmatige verontreiniging.

C) Ventilatieventielen;

 • Het reinigen en vrijmaken van ventilatieopeningen,
 • Reinigen van bestaande afvoer- en toevoerventielen,
 • Markeren van ventielen b=badkamer, t=toilet, k=keuken etc,
 • Borgen van de afzuigventielen doormiddel van een parker teneinde wijzigingen in instelwaardes door derden te voorkomen,
 • Inregelen van de afvoer- en toevoerventielen,
 • Het opstellen van een meetrapportage per woning (in te meten op de hoogste schakelstand).

 

Art. 2.0 Inspectie onderhoudsbeurt :

 
Elite ventilatietechniek BV verplicht zich, de inspectie en onderhoudsbeurt één maal per jaar uit te voeren, waarbij het horizontale afvoerkanaalwerk van de appartementen inwendig om de vier jaar zal worden gereinigd (start 1e jaar).

De hierin besloten diensten omvatten :

 1. Onderhoud van de ventilatoren zoals omschreven onder art. 1.1 (A)
 2. Reinigen van het kanaalwerk zoals omschreven onder art. 1.1 (B)
 3. Onderhoud van ventielen en ventilatieopeningen zoals omschreven onder art. 1.1 (C)

1e jaar

2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar 7e jaar 8e jaar
GB KB KB KB GB KB KB KB

GB = Groot Onderhoud (incl. kanalen)

KB = klein onderhoud

 

Art. 3.0 Separate onderdelen:


Het verrichten van reparaties, vernieuwen van ventilatoren of installatieonderdelen, revisies,

enzovoort worden in het raam van de overeenkomst niet uitgevoerd.

Op de noodzaak hiervan wordt de opdrachtgever echter wel gewezen en indien gewenst, tegen separate berekening uitgevoerd.

Deze overeenkomst omvat de mechanische ventilatie in bovengenoemd pand.

 
Art. 4.0 OPTIONEEL;


4.1 Desinfecteren

 
Tijdens de inwendige reiniging van het kanaalwerk zal het kanaalwerk ook worden gedesinfecteerd .(let op !!! indien u hier geen gebruik van wenst te maken dient u dit bovenaan in het formulier aan te geven / kruisen).

 
4.2 Filters

 
Hierbij zal nadat de onderhoudsbeurt is uitgevoerd één extra set filters worden achter gelaten welke de opdrachtgever zelf 6 maanden na dato kan / dient te vervangen.

 

Art. 5.0 Omvang van de diensten:

 


Voorafgaand aan de reinigingswerkzaamheden zullen oude afvoer- en toevoerventielen worden verwijderd of dicht gezet, hierna worden de mechanische afvoerkanalen met behulp van een geavanceerde borstelmachine inwendig gereinigd.

Een onderdruk unit zorgt er voor dat het losgeslagen vuil wordt afgevoerd.


Wat betreft de ventilatorbehuizing en motorvleugelcombinatie zullen wij deze handmatig borstelen waarbij stof en verontreiniging zal worden verwijderd, sterke verontreiniging zal worden verwijderd door middel van een niet-agressief reinigingsmiddel.


De ventielen in de diverse vertrekken zullen worden gereinigd, gemarkeerd d.m.v. ruimteaanduiding en geborgd. Hierna zal het systeem opnieuw worden ingemeten conform bouwbesluit waarna een meetrapportage zal worden verstrekt aan de opdrachtgever.

 

Art. 6.0 Vergoedingen:

 


Wooneenheden:

Voor de uitvoering van de onder artikel 1.1 genoemde diensten dient de opdrachtgever een bedrag van €. 115,-- inclusief 21% BTW per wooneenheid te voldoen.

 

Optioneel:

Desinfecteren:

Voor de uitvoering van de onder artikel 4.1 genoemde diensten dient de opdrachtgever een bedrag van €. 37,50 inclusief 21% BTW per wooneenheid te voldoen.

 
Filters:

Voor de uitvoering van de onder artikel 4.2 genoemde diensten dient de opdrachtgever een bedrag van €. 7,50 inclusief 21% BTW per set te voldoen.

 

Dit bedrag geldt als vast gedurende het verdragsjaar. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden. Hierin zijn begrepen de benodigde filters, hulp- en smeermiddelen en de arbeid.

Benodigde vervangingsdelen worden separaat berekend. Het bedrag zal na gereed melding van de onderhoudswerkzaamheden aan u worden gefactureerd en dient binnen 8 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

 

Art. 7.0 Medewerking:

 
De opdrachtgever is tot medewerking gehouden, deze moet garanderen dat de werkzaamheden direct na aankomst van de onderhoudsdienst kunnen beginnen en zonder vertraging verlopen.

 

Art. 8.0 Aansprakelijkheid:


Alle, na de inspectie- en onderhoudsbeurt optredende storingen en schade aan de installatie moet door de opdrachtgever direct schriftelijk of per mail gemeld worden.

De aansprakelijkheid van Elite ventilatietechniek BV beperkt zich tot ernstige fouten in de afwikkeling van de onderhoud- en inspectiebeurt welke bewijsbaar op de schuld van de onderhoudsdienst terug te vorderen zijn.

 

Art. 9.0 Verdragsduur en opzegtermijn:

 

 1. Het verdrag wordt voor onbepaalde tijd afgesloten, maar tenminste voor een periode van vier jaar.
 2. Na het verstrijken van de onder art. 9.1 genoemde periode zal deze stilzwijgend ieder maal verlengd worden met een periode van vier jaar.
 3. Beëindiging van deze overeenkomst kan door beide partijen plaats vinden door opzegging tegen het einde van de verdragsperiode met inachtneming een termijn van tenminste 12 maanden.
 4. Het verdrag kan bij verkoop van de woning door de opdrachtgever worden opgezegd met in acht name de opzegtermijn onder art. 9.3 genoemd.
 5. Indien opzegging plaats vindt binnen het eerste verdragsjaar zal Elite ventilatietechniek BV de opdrachtgever eenmalige onderhoudskosten te hoogte van €. 345,00 zegge driehonderd en vijfenveertig euro incl. BTW doorbelasten. Indien de onderhoudskosten welke onder artikel 6.0 door de opdrachtgever reeds voldaan zijn zullen deze op de eenmalige onderhoudskosten in mindering worden gebracht.
 6. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

 
Art. 10.0 Geschillen:


Alle in dit verdrag voortvloeiende geschillen worden langs minnelijke weg geslecht of, indien zulks niet mogelijk blijkt, aan de rechter voorgelegd.


Art. 11.0 Aanvullende afspraken:

 

Geen

 


Art. 12.0 Geldigheidsduur van de offerte:

 
Deze offerte heeft een geldigheidsduur tot en met XX-XX-XXXX

 

Print PDF